Vecākas aptaujas

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi

 

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

 

Valsts SIA "Piejūras slimnīca"  ir sertificēta ārstniecības iestāde, kas  sniedz specializētu ambulatoro un stacionāro palīdzību  psihiatrijā

 

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora

 

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2021

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2020

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2018

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2017

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2016

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2015

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2014

 

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

 

2021.gadā

 

2020.gadā2019.gadā

 

2018.gadā

 

2017.gadā

 

2016. gadā

 

2015.gadā

 

2014.gadā

 

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2021. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2021. gadā

 

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2020. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2020. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2019. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2019. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2018. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2018. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2017. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2017. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2016. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2016. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2015. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2015. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2014. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2014. gadā

 

6.

Atalgojuma politikas principi

 

Atalgojuma politikas

principi 

Informācija par darba samaksu

 

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

VSIA "Piejūras slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

 

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem, divpadsmit mēnešiem un starpperiodu vadības ziņojumi

 

2022. gada vadības ziņojums par 9 mēnešiem

 

2022. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2022. gada vadības ziņojums par 6 mēnešiem

 

2022. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2022. gada vadības ziņojums par 3 mēnešiem

 

2022. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2021. gada vadības ziņojums par 12 mēnešiem

 

2021. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

 

2021. gada vadības ziņojums par 9 mēnešiem

 

2021. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2021. gada vadības ziņojums par 6 mēnešiem

 

2021. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2021. gada vadības ziņojums par 3 mēnešiem

 

2021. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2020. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

 

2020. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2020. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2020. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2017. gada neauditēts pārskats

 

2017.gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2017.gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

 2017. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

 

2021.gada pārskats

 

2020.gada pārskats

 

2019.gada pārskats

 

2018.gada pārskats

 

2017.gada pārskats

 

2016.gada pārskats

 

2015.gada pārskats

 

2014.gada pārskats

 

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

 

VSIA „Piejūras slimnīca” 100% apmērā ir

Veselības ministrijai piederoša

kapitālsabiedrība.

VSIA „Piejūras slimnīca” nav

līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

 

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

 

 Iestādes struktūra

 

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 

Laika posmā no 2014.-2022. gadam nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

 

13.

Paziņojums par vadības atbildību, kuru sagatavo papildus prasībām, kas noteiktas likumā par gada pārskatu sagatavošanu

 

Paziņojums

 

14.

Pasākumi korupcijas riska novēršanai

 

2019. gads

 

2020. gads

 

2021. gads

 

15.

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

 

Lēmums Nr.12

 

Paziņojums Nr.12

 

Lēmums Nr.11

 

Paziņojums Nr.11

 

Lēmums Nr.10

 

Paziņojums Nr.10