Vecākas aptaujas

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mērķi 

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Valsts SIA "Piejūras slimnīca"  ir sertificēta ārstniecības iestāde, kas  sniedz specializētu ambulatoro un stacionāro palīdzību  psihiatrijā

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2018

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2017

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2016

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2015

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2014

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2019.gadā

 

2018.gadā

 

2017.gadā

 

2016. gadā

 

2015.gadā

 

2014.gadā

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2019. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2019. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2018. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2018. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2017. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2017. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2016. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2016. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2015. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2015. gadā

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2014. gadā

 

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2014. gadā

6.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas

principi 

Informācija par darba samaksu

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

VSIA "Piejūras slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

2020. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2020. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2020. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2019. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

2018. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

2017. gada neauditēts pārskats

 

2017.gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 

2017.gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 

 2017. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2019.gada pārskats

 

2018.gada pārskats

 

2017.gada pārskats

 

2016.gada pārskats

 

2015.gada pārskats

 

2014.gada pārskats

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

VSIA „Piejūras slimnīca” 100% apmērā ir

Veselības ministrijai piederoša

kapitālsabiedrība.

VSIA „Piejūras slimnīca” nav

līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

 Iestādes struktūra

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Laika posmā no 2014.-2020. gadam nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

13.

Paziņojums par vadības atbildību, kuru sagatavo papildus prasībām, kas noteiktas likumā par gada pārskatu sagatavošanu

Paziņojums

14.

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Paziņojums Nr.10

 

Paziņojums Nr.9

 

Paziņojums Nr.8

 

Paziņojums Nr.7

 

Paziņojums Nr.6

 

Paziņojums Nr.5

 

Paziņojums Nr.4

 

Paziņojums Nr.3

 

Paziņojums Nr.2

 

Paziņojums Nr.1

Publiskota atbilstoši

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam.