Vecākas aptaujas

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi

 

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

 

Valsts SIA "Piejūras slimnīca"  ir sertificēta ārstniecības iestāde, kas  sniedz specializētu ambulatoro un stacionāro palīdzību  psihiatrijā

 

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora

 

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

 

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2022

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2021

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2020

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2018

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2017

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2016

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2015

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2014

 

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

 

2022.gadā

2021.gadā

2020.gadā

2019.gadā

2018.gadā

2017.gadā

2016. gadā

2015.gadā

2014.gadā

 

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

 

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2022. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2022. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2021. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2021. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2020. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2020. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2019. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2019. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2018. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2018. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2017. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2017. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2016. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2016. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2015. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2015. gadā

Saņemtais Valsts budžeta finansējums 2014. gadā

Pārskats par  līdzekļu izlietojumu 2014. gadā

 

6.

Atalgojuma politikas principi

 

Atalgojuma politikas

principi 

Informācija par darba samaksu

 

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

VSIA "Piejūras slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

 

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem, divpadsmit mēnešiem un starpperiodu vadības ziņojumi

 

2023. gada vadības ziņojums par 3 mēnešiem

2023. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

2022. gada vadības ziņojums par 12 mēnešiem

2022. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

2022. gada vadības ziņojums par 9 mēnešiem

2022. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

2022. gada vadības ziņojums par 6 mēnešiem

2022. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

2022. gada vadības ziņojums par 3 mēnešiem

2022. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

2021. gada vadības ziņojums par 12 mēnešiem

2021. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

2021. gada vadības ziņojums par 9 mēnešiem

2021. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

2021. gada vadības ziņojums par 6 mēnešiem

2021. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

2021. gada vadības ziņojums par 3 mēnešiem

2021. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

2020. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

2020. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

2020. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

2020. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

2019. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

2019. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

2019. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

2019. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

2018. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

2018. gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

2018. gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

2018. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

2017. gada neauditēts pārskats

2017.gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

2017.gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 2017. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

 

2022.gada pārskats

2021.gada pārskats

2020.gada pārskats

2019.gada pārskats

2018.gada pārskats

2017.gada pārskats

2016.gada pārskats

2015.gada pārskats

2014.gada pārskats

 

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

 

VSIA „Piejūras slimnīca” 100% apmērā ir

Veselības ministrijai piederoša

kapitālsabiedrība.

VSIA „Piejūras slimnīca” nav

līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

 

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

 

 Iestādes struktūra

 

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 

Laika posmā no 2014.-2022. gadam nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

 

13.

Paziņojums par vadības atbildību, kuru sagatavo papildus prasībām, kas noteiktas likumā par gada pārskatu sagatavošanu

 

Paziņojums

 

14.

Pasākumi korupcijas riska novēršanai

 

2019. gads

2020. gads

2021. gads

2022. gads

 

15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2023. gads

 

Publiskota atbilstoši

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam.