Vecākas aptaujas

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” izveidota  2005. gada 29. augustā, apvienojot VSIA ”Liepājas onkoloģiskā slimnīca” un VAS „Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca”, pievienojot Liepājas psihoneiroloģisko slimnīcu Liepājas onkoloģiskajai slimnīcai. VSIA "Piejūras slimnīca" ir kapitālsabiedrība,  kurā Valsts kapitāldaļu turētāja ir Veselības ministrija. Tā reģistrēta komercreģistrā. 

Ar 2019.gada 31.decembri likvidēta  VSIA "Piejūras slimnīca" Onkoloģiskā klīnika.

 

Valsts SIA "Piejūras slimnīca"  ir sertificēta ārstniecības iestāde, kas  sniedz specializētu ambulatoro un stacionāro palīdzību psihiatrijā Liepājas, Ventspils, Kuldīgas pilsētas un  novada iedzīvotājiem.

 

 

Darbības  uzdevumi

- sniegt iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus savas kompetences ietvaros;
- nodrošināt personām ar psihiskiem traucējumiem vai psihisku saslimšanu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pasākumus;veikt konsultatīvo darbību praktiskajā un teorētiskajā medicīnā savas kompetences ietvaros;
- nodrošināt specializētu psihiatrisko palīdzību iedzīvotājiem katastrofu, dabas stihiju vai citās ārkārtas situācijās;
- piedalīties psihisko  slimību profilakses un sabiedrības veselības veicināšanas  pasākumos, veselības aprūpes personāla izglītības darbā;
- nodrošināt mācību un prakses vietas augstāko speciālo mācību iestāžu  studentiem un citiem attiecīgo medicīnas jomu speciālistiem.

 

Darbības  mērķis

Eiropas savienības standartiem atbilstoša līmeņa sasniegšana veselības aprūpē psihiatrijas  jomās;

- Samazināt saslimstību un slimību ilgumu psihiatriskajām  slimībām, veicot profilaktisko darbu.