Vecākas aptaujas

VSIA “Piejūras slimnīca “

2019. gada  26.februāra valdes sēdē,

protokola Nr. 2

 

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI KANDIDĀTU ATLASEI

 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir  VSIA “Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63425311, elektroniskā pasta adrese: slimnica@lps.gov.lv

 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 28664223, adrese: Jūrmalas iela 2, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: info@fpdd.lv

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats:

 

Personas datu iespējamie saņēmēji:

 

Jūsu personas dati tiks glabāti 3 mēnešus pēc kandidātu atlases beigām.

Ja Jūsu CV tiks saņemts, kad nenotiek atlases process un tāds netiks uzsākts, tad Jūsu dati tiks glabāti 1 mēnesi.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

 

__________________             ___________________                __________________

         Datums                                    Paraksts                              Paraksta atšifrējums