Vecākas aptaujas

VSIA ”Piejūras slimnīca”
Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 40003343729
Valsts Kase
Kods TRELLV22
Konta Nr. LV36TREL 9291040000000