Vecākas aptaujas

Apstiprināts
VSIA "Piejūras slimnīca"
2023.gada  14.jūnija  valdes sēdē
Protokola Nr.1-8/3

VSIA "Piejūras slimnīca"
Maksas pakalpojumu cenrādis
Spēkā no 2023.gada  1.jūlija

 

Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena, EUR

 

1.

Psihiatra kosultācija

 

 

1.1.

Pirmreizēja konsultācija personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu (līdz 45 minūtēm)

1 konsultācija

45.00

1.2.

Atkārtota psihiatra konsultācija personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu (līdz 30 minūtēm)

1 konsultācija

30.00

1.3.

Psihiatra kosultācija ieinteresātām personām - tuviniekiem u.c. personām par psihiatrisko palīdzību līdz 30 minūtēm)

1 konsultācija

20.00

1.4.

Bērnu psihiatra konsultācija personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu

1 konsultācija

45.00

1.5.

Psihiatra atzinums sociālā pakalpojuma saņemšanai personām, kuras nesaņem valsts  apmaksāto pakalpojumu  vai nav psihiatriskajā uzskaitē 

1 atzinums

10.00

 

2.

Psihologa pakalpojumi (bez psihiatra nozīmējuma)

 

 

2.1.

Pirmreizēja klīniskā psihologa konsultācija
(līdz 45 minūtēm)

1 konsultācija

40.00

2.2.

Atkārtota klīniskā psihologa konsultācija 

1 konsultācija

30.00

2.3.

Pilna klīniski psiholoģiskā izpēte personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu

1 izpēte

85.00

 

3.

Psihosociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi (bez psihiatra nozīmējuma)

 

 

3.1.

Ergoterapeita nodarbība

1 nodarbība

35.00

3.2.

Mākslas terapeita nodarbība

1 nodarbība

35.00

3.3.

Mūzikas terapeita nodarbība

1 nodarbība

35.00

3.4.

Fizioterapeita nodarbība

1 nodarbība

35.00

3.5.

Kognitīvi biheiviorālā terapija

1 nodarbība

40.00

3.6.

Eksistenciālā psihoterapija

1 nodarbība

40.00

3.7.

Multiprofesionālās komandas speciālista grupas nodarbība

1 nodarbība

25.00

3.8.

Pacienta piederīgo apmācība (fizioterapeits vai ergoterapeits) 

1 nodarbība

20.00

 

4.

Ārstu komisijas atzinums aizgādnības nodibināšanas gadījumos

 

 

4.1.

Par personām, kas nav Slimnīcā reģistrēti pacienti

1 atzinums

370.00

4.2.

Par personām, kas ir Slimnīcā reģistrēti pacienti

1 atzinums

290.00

 

5.

Psihiatra veiktās veselības pārbaudes (izziņas)

 

 

5.1.

Veselības pārbaude stājoties mācību iestādē

1 pārbaude

15.00

5.2.

Veselības pārbaude stājoties darbā

1 pārbaude

20.00

5.3.

Veselības pārbaude transportlīdzekļa vadīšanai

1 pārbaude

25.00

5.4.

Veselības pārbaude ieroču iegādei, glabāšanai un nēsāšanai

1 pārbaude

40.00

5.5.

Veselības pārbaude pirms laulībām, aizgādnībai un aizbildniecībai un citām administratīvos nolūkos veiktām veselības pārbaudēm

1 pārbaude

20.00

5.6. Psihiatra atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas eksāmena 1 atzinums 25.00

 

6.

Injekcijas personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu

 

 

6.1.

Injekcija ādā, zemādā, muskulī (neieskaitot medikamentus)

1 manipulācija

3.00

6.2.

Intravenozā injekcija (neieskaitot medikamentus)

1 manipulācija

6.00

6.3.

Intravenozā infūzija (neieskaitot medikamentus)

1 manipulācija

10.00

 

7.

Sociālā darbinieka pakalpojumi personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu

 

 

7.1.

Pensijas vai pabalsta noformēšana / pieprasīšana

1 pakalpojums

5.00

7.2.

Klientu pavadīšana dokumentu noformēšanai, citu pakalpojumu saņemšanai 

1 pakalpojums

5.00

7.3.

Dokumentu kārtošana nosūtīšanai uz Sociālās aprūpes centru

1 pakalpojums

10.00

7.4.

Palīdzība klienta rēķinu / parādu apmaksai

1 pakalpojums

10.00

7.5.

Pavadīšana pārvešanai uz Sociālās aprūpes centru

1 pakalpojums

10.00

 

 

 

 

8.

Rentgena kabineta maksas pakalpojumi

 

 

8.1.

Rtg izmeklējums vienā projekcijā

1 apmeklējums

15.00

8.2.

Rtg izmeklējums divās projekcijās

1 apmeklējums

20.00

8.3.

Rtg izmeklējums trīs - četrās projekcijās

1 apmeklējums

30.00

8.4.

Rtg izmeklējums piecās un vairāk projekcijās

1 apmeklējums

40.00

 

9.

Dienas stacionāra pakalpojumi

 

 

9.1.

Dienas stacionāra psihiatriskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2018.gada 28. augusta MK noteikumu Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība" nosacījumiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu).

1 diena

42.05

 

10.

Stacionārā palīdzība

 

 

10.1.

Diennakts stacionārās psihiatriskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2018.gada 28. augusta MK noteikumu Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība" nosacījumiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu).

1 diennakts

98.84

 

11.

Citi pakalpojumi

 

 

11.1.

Kopēšana, A4 formāta lapa

1 lappuse

0.10

11.2.

Kopēšana, A4 formāta lapa uz abām pusēm

1 lapa

0.15

11.3.

Kopēšana, A3 formāta lapa

1 lappuse

0.20

11.4.

Kopēšana , A3 formāta lapa uz abām pusēm

1 lapa

0.25

11.5.

Apliecināta kopija, A4 formāta lapa

1 lapa

0.25

11.6.

Apliecināta kopijas cauršūšana A4 formāta lapa

komplekts

2.50

11.7.

Izziņa no Slimnīcas arhīva

1 lapa

4.50

11.8.

Izraksta no ambulatorās medicīniskās kartes sagatavošana

1 izraksts

10.00

11.9.

Medicīniskās dokumentācijas izraksts 3 darba dienu laikā (sagatavošana, dokumenta apstrāde, apliecinājums)

1 dokuments

20.00

11.10.

Nomas pakalpojuma maksa  par vienas stundas telpas
izmantošanu īslaicīgi iznomājamām telpām ārstniecības
pakalpojumu sniegšanai

1 stunda

1.00

*   Psihiatra atzinumu par personas veselības pārbaudi sniedz likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos,
t.sk. personai, kura vēlas glabāt (nēsāt) ieročus vai ar tiem strādāt (Ieroču aprites likumsun Ministru kabineta 21.05.2019. noteikumi Nr. 211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu”);
transportlīdzekļa vadītājam vai personai, kura vēlas saņemt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju (Ministru kabineta 06.12.2011. noteikumi Nr.940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”);
 lai noteiktu atbilstību darbam, dienestam un amatam (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, Ministru kabineta 03.06.2014. noteikumi Nr.273 “Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa”, Ministru kabineta 01.11.2016. noteikumi Nr. 698 “Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība”, Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”, Latvijas Republikas Zemessardzes likums, Apsardzes darbības likums,Likums par Latvijas banku);
 personai, kura vēlas veikt aizbildņa pienākumu pildīšanu (Bāriņtiesu likums);
 personai, kura vēlas saņemtatbrīvojumuno profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamās valsts valodasprasmes pārbaudes (Ministru kabineta 08.03.2022. noteikumi Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību")