Vecākas aptaujas

40295

2013.gada 31.oktobrī parakstīts līgums par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSIA „Piejūras slimnīca”” Nr.KPFI-15.2/12 īstenošanu 25.11.2013
 

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 8 mēneši un  projekta īstenošana uzsākta 2013. gada 31. oktobrī. Projekta īstenošanas beigu termiņš - 2014.gada 30.jūnijs.

 

Uzlabotā infrastruktūra nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, tādejādi paaugstinot VSIA „Piejūras slimnīca” ēku kompleksa energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanai.

 

Projekta kopējās izmaksas  LVL  142 009.00.

 

Projekta   kopējās attiecināmās izmaksas LVL  97 338.74,  t.sk.:

Projekta ietvaros  27.11.2013. izsludināts iepirkums

„Energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana ēkās Jūrmalas ielā 2, Liepājā, kadastra  Nr.  1700 040 0213 017, Nr. 1700 040 0213 018”

 

03.01.2014.
Pieņemts lēmums un publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru


Ziņojums par iepirkumu

 


"Energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana ēkās Jūrmalas ielā 2, Liepājā, kadastra Nr. 17000400213017, Nr. 17000400213018", identifikācijas Nr. PS 2013/17/KPFI