Vecākas aptaujas

                                                                             Apstiprināts

                                                          VSIA "Piejūras slimnīca"

                                       2020. gada 31.augusta valdes sēdē

                                                                       Protokola Nr. 10

 

                 VALSTS   SIA ”Piejūras slimnīca”

                   Maksas pakalpojumu cenrādis

                Spēkā no 2020. gada 14. septembra


Nr.
p.k.
Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena, EUR
 
1. Psihiatra kosultācija    
1.1. Pirmreizēja konsultācija personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu (līdz 45 minūtēm) 1 konsultācija 25.00
1.2. Atkārtota psihiatra konsultācija personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu (līdz 30 minūtēm) 1 konsultācija 12.00
1.3. Psihiatra kosultācija ieinteresātām personām - tuviniekiem u.c. personām par psihiatrisko palīdzību līdz 30 minūtēm) 1 konsultācija 12.00
1.4. Bērnu psihiatra konsultācija personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu 1 konsultācija 25.00
1.5. Psihiatra atzinums sociālā pakalpojuma saņemšanai 1 atzinums 7.00
 
2. Psihologa pakalpojumi (bez psihiatra nozīmējuma)    
2.1. Pirmreizēja klīniskā psihologa konsultācija
(līdz 45 minūtēm)
1 konsultācija 25.00
2.2. Atkārtota klīniskā psihologa konsultācija  1 konsultācija 22.00
2.3. Pilna klīniski psiholoģiskā izpēte personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu 1 izpēte 60.00
 
3. Psihosociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi (bez psihiatra nozīmējuma)    
3.1. Ergoterapeita nodarbība 1 nodarbība 20.00
3.2. Mākslas terapeita nodarbība 1 nodarbība 20.00
3.3. Mūzikas terapeita nodarbība 1 nodarbība 20.00
3.4. Fizioterapeita nodarbība 1 nodarbība 20.00
3.5. Kognitīvi biheiviorālā terapija 1 nodarbība 25.00
3.6. Eksistenciālā psihoterapija 1 nodarbība 25.00
3.7. Multiprofesionālās komandas speciālista grupas nodarbība 1 nodarbība 20.00
3.8. Pacienta piederīgo apmācība (fizioterapeits vai ergoterapeits)  1 nodarbība 15.00
 
4. Ārstu komisijas atzinums aizgādnības nodibināšanas gadījumos    
4.1. Par personām, kas nav Slimnīcā reģistrēti pacienti 1 atzinums 370.00
4.2. Par personām, kas ir Slimnīcā reģistrēti pacienti 1 atzinums 290.00
 
5. Psihiatra veiktās veselības pārbaudes (izziņas)    
5.1. Veselības pārbaude stājoties mācību iestādē 1 pārbaude 10.00
5.2. Veselības pārbaude stājoties darbā 1 pārbaude 15.00
5.3. Veselības pārbaude transportlīdzekļa vadīšanai 1 pārbaude 20.00
5.4. Veselības pārbaude ieroču iegādei, glabāšanai un nēsāšanai 1 pārbaude 25.00
5.5. Veselības pārbaude pirms laulībām, aizgādnībai un aizbildniecībai un citām administratīvos nolūkos veiktām veselības pārbaudēm 1 pārbaude 15.00
 
6. Injekcijas personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu    
6.1. Injekcija ādā, zemādā, muskulī (neieskaitot medikamentus) 1 manipulācija 2.00
6.2. Intravenozā injekcija (neieskaitot medikamentus) 1 manipulācija 4.00
6.3. Intravenozā infūzija (neieskaitot medikamentus) 1 manipulācija 7.00
 
7. Sociālā darbinieka pakalpojumi personām, kuras nesaņem valsts apmaksātu pakalpojumu    
7.1. Pensijas vai pabalsta noformēšana / pieprasīšana 1 pakalpojums 5.00
7.2. Klientu pavadīšana dokumentu noformēšanai, citu pakalpojumu saņemšanai  1 pakalpojums 5.00
7.3. Dokumentu kārtošana nosūtīšanai uz Sociālās aprūpes centru 1 pakalpojums 10.00
7.4. Palīdzība klienta rēķinu / parādu apmaksai 1 pakalpojums 10.00
7.5. Pavadīšana pārvešanai uz Sociālās aprūpes centru 1 pakalpojums 10.00
 
8. Rentgena kabineta maksas pakalpojumi    
8.1. Rtg izmeklējums vienā projekcijā 1 apmeklējums 9.00
8.2. Rtg izmeklējums divās projekcijās 1 apmeklējums 15.00
8.3. Rtg izmeklējums trīs - četrās projekcijās 1 apmeklējums 21.00
8.4. Rtg izmeklējums piecās un vairāk projekcijās 1 apmeklējums 30.00
 
9. Dienas stacionāra pakalpojumi    
9.1. Dienas stacionāra psihiatriskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2018.gada 28. augusta MK noteikumu Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība" nosacījumiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu). 1 diena 27.78
 
10. Stacionārā palīdzība    
10.1. Diennakts stacionārās psihiatriskās veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti saskaņā ar 2018.gada 28. augusta MK noteikumu Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība" nosacījumiem (ieskaitot pacienta līdzmaksājumu). 1 diennakts 72.12
 
11. Citi pakalpojumi    
11.1. Kopēšana, A4 formāta lapa 1 lappuse 0.10
11.2. Kopēšana, A4 formāta lapa uz abām pusēm 1 lapa 0.15
11.3. Kopēšana, A3 formāta lapa 1 lappuse 0.20
11.4. Kopēšana , A3 formāta lapa uz abām pusēm 1 lapa 0.25
11.5. Apliecināta kopija, A4 formāta lapa 1 lapa 0.25
11.6. Apliecināta kopijas cauršūšana A4 formāta lapa komplekts 2.50
11.7. Izziņa no Slimnīcas arhīva 1 lapa 4.50
11.8. Kopijas vai izraksta no ambulatorās medicīniskās kartes sagatavošana 1 izraksts 8.00
11.9. Medicīniskās dokumentācijas noraksts vai kopija 5 darba dienu laikā (sagatavošana, dokumenta apstrāde, apliecinājums) 1 dokuments 20.00