Vecākas aptaujas

VSIA  “Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 4000334729, izsludina kustamās mantas izsoli. Izsole notiks 2020.gada 15. oktobrī plkst. 11.00   VSIA “Piejūras slimnīca”  Jūrmalas ielā 2, Liepājā. Kustamās mantas izsoles noteikumi pieejami slimnīcas mājaslapā www.piejurasslimnica sadaļā "Izsole". Dalībnieku pieteikuma reģistrācija  notiek pa tālruni 29406175  līdz 2020. gada 15. oktobra plkst.10.00. Izsoles dalībniekam pirms izsoles pirmās kārtas jāpārskaita nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no Izsoles noteikumu pielikumā norādītās kustamās mantas nosacītās cenas, VSIA “Piejūras slimnīca” kontā: SEB banka, SWIT(BIC) kods: UNLALV2X, konta Nr. LV25UNLA0055000126913, norādot mērķi: "Kustamās mantas "Medicīniskās iekārtas" izsoles nodrošinājuma nauda" Norādot par kuru medicīnas ierīci konkrēti tiek veikta iemaksa.

 

Medicīnisko ierīču saraksts un izsoles noteikumi