Vecākas aptaujas

Informācija pacientiem par Ārstniecības riska fonda darbību

11.05.2020

Valsts kontrole (turpmāk – Kontrole) no 2018.gada 3.septembra līdz 2019.gada 18.aprīlim ir veikusi atbilstības/lietderības revīziju „No Ārstniecības riska fonda izmaksāto atlīdzību regulēšanas procesa atbilstība normatīvo aktu prasībām” nolūkā izvērtēt, vai Ārstniecības riska fonds (turpmāk – Fonds), kas uzsāka darbību 2013.gada 23.oktobrī, sasniedzis tam izvirzīto pamatmērķi.

 

Latvijā kā vispiemērotākais veids Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē prasību nodrošināšanai tika izvēlēts fonda koncepts, kurš raksturīgs valstīm ar augsti attīstītām sociālā nodrošinājuma sistēmām, kā arī valsts pārvaldīts garantiju fonda modelis ir raksturīgs valstīm, kurā lielākoties veselības aprūpes pakalpojumi tiek apmaksāti no valsts puses. Izmaksa no Fonda ir paredzēta kā atlīdzība personai, kura cietusi no saņemta veselības aprūpes pakalpojuma, par viņai nodarītu kaitējumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES izpratnē.

 

Pie Fonda izveides tam tika noteikts mērķis sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību par ārstniecības procesa laikā dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kas  kompensētu veselības zaudējumu vai iztērētos līdzekļus par veselības uzlabošanu pēc kaitējuma nodarīšanas, ārpustiesas procesa kārtībā, šo procesu organizējot pēc iespējas ātrāku, efektīvāku un pacientam pieejamu.

 

Līdz ar to Fonds Latvijā tika izveidots ar mērķi nodrošināt ātru, efektīvu un pacientam ārpustiesas kompensācijas mehānismu personām, kuras cietušas no saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

 

Kontrole revīzijas ziņojumā atbilstības/lietderības revīzijai „No Ārstniecības riska fonda izmaksāto atlīdzību regulēšanas procesa atbilstība normatīvo aktu prasībām” (apstiprināts ar Kontroles Trešā revīzijas departamenta 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.2.4.1-33/2018) (turpmāk – Revīzijas ziņojums) cita starpā norādījusi, „lai arī Fonds darbību uzsāka pirms pieciem gadiem, joprojām nav nodrošināta pietiekama informācija par Fondu un tā darbības mērķiem, kas ir priekšnosacījums, lai Fondu varētu uzskatīt par pieejamu un vērstu uz pacienta tiesību pilnvērtīgu aizsardzību. Aptaujas dati liecina, ka faktiski tikai 9 % respondentu zina, kas ir Fonds.”

 

Ņemot vērā minēto, Kontrole aicinājusi Veselības inspekciju (turpmāk – Inspekcija) Fonda pamatmērķa sasniegšanai sadarbībā ar Veselības ministriju veikt kopumā piecus pasākumus gan iekšējo procesu un iekšējās kontroles uzlabošanai, gan pasākumus ar mērķi uzlabot pacientam saprotamu, pieejamu un savlaicīgu atlīdzības prasījumu izskatīšanas procesu, tostarp veicot saprātīgus pasākumus iedzīvotāju informēšanai par to, kādas ir iedzīvotāju kā pacientu tiesības gadījumā, ja ārstniecības procesa rezultātā pacientam tiek nodarīts kaitējums.

 

Līdz ar to Inspekcija saskaņā ar Kontroles Ziņojumā ietvertajiem ieteikumiem sagatavojusi infografiku „Kā iesniegt iesniegumu Ārstniecības riska fondā” (skat. pielikumu), kas ir veltīta  iedzīvotāju informēšanai par veicamajiem soļiem, lai vērstos Fondā, un ievietota Inspekcijas mājaslapā. Minētā infografika prezentēta Biedrības „Latvijas Slimnīcu biedrība” 2019.gada 21.maija sēdē Inspekcijas prezentācijas par Inspekcijas 2019.gadā plānotajām darbībām ārstniecības iestāžu uzraudzībā ietvaros.

 

Ņemot vērā minēto, lai iedzīvotājiem būtu plašāk pieejama informācija par Fondu un tā darbību, Inspekcija aicina ārstniecības iestādes ievietot savās tīmekļa vietnēs Inspekcijas sagatavoto infografiku „Kā iesniegt iesniegumu Ārstniecības riska fondā”.


 

 

atpakaļ